Overzicht

Montessori Lyceum Flevoland uit Almere is met ingang van 01-08-2022 op zoek naar een Orthopedagoog.

Kennis en vaardigheden:

 • Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding
 • Kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en)
 • Kennis van het samenwerkingsverband, de zorgstructuur van het praktijkonderwijs en de sociale kaart in de regio
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school
 • Vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen
 • Heeft kennis van het montessorionderwijs
 • Vaardigheid in het begeleiden van leerlingen
 • Vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management.

 
Contacten

 • Met leerlingen om diagnoses te stellen over leerachterstanden, gedrag, enz.
 • Met ouders/verzorgers over de resultaten van onderzoeken, de daaruit voortvloeiende adviezen en de uitwerking ervan naar handelingsplannen
 • Met het onderwijsteam over de individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen om het beleid af te stemmen en hen te adviseren
 • Met vertegenwoordigers van verwijzende scholen en scholen waarnaar verwezen wordt over gegevens, verkregen na toestemming ouders, met betrekking tot de leerling, om af te stemmen en te adviseren
 • Met collegae, vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over gedragsvraagstukken en/of de behaalde resultaten om tot evaluatie te komen.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u e-mailen naar secretariaat@mlf.asg.nl of bellen naar 036 5492260.
Voor informatie over de school zie www.mlfalmere.nl.

Solliciteren:
Als deze functie u aanspreekt en u past binnen het beschreven profiel, dan zien wij graag uw sollicitatiebrief en CV tegemoet.
Klik op de sollicitatiebutton op deze pagina.

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Over Montessori Lyceum Flevoland

De school
Het Montessori Lyceum Flevoland is een school voor mavo, havo en vwo.
Het is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt enerzijds door de kleinschaligheid en anderzijds door de manier waarop er gewerkt wordt met elkaar in en buiten de lessen. Mentoren en docenten praten vanuit montessori uitgangspunt meer met dan tegen de leerlingen.
Onze school werkt vanuit een krachtig vertrouwen dat ieder mens zich via eigen weg wil ontwikkelen. De school wil de leerling dan ook voldoende mogelijkheden bieden om die ‘eigen’ weg te kunnen kiezen. We willen leerlingen opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren, reageren en creëren.
Vanuit een vast vertrouwen in onze montessoriwaarden ontwikkelen wij onderwijs dat ruimte biedt om de leerling zo optimaal mogelijk zijn eigen weg te laten vinden.
Het Montessori Lyceum Flevoland voegt zich begin schooljaar 2024-2025 bij de Montessori Campus 0- 18 jaar. De komende jaren staan in het teken om de vernieuwing te maken naar maatwerkonderwijs, waarin de talenten van ieder kind worden gezien en waar een kind niet gestoord wordt in zijn of haar eigen ontwikkeling. Voor meer informatie: https://montessorilyceumflevoland.nl/campusonderwijs/
 

Solliciteer