Overzicht

Almeerse Scholen Groep* uit Almere is met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een Clusterdirecteur primair onderwijs.

Taken en verantwoordelijkheden

 • de clusterdirecteur heeft bestuurlijk mandaat over zijn/haar scholen;
 • de clusterdirecteur bewaakt namens het bestuur het budget- en formatiebeheer binnen zijn/haar scholen;
 • de clusterdirecteur kan optreden als vertegenwoordiger van het bestuur naar lokale partners aangaande zaken die betrekking hebben op het primair onderwijs;
 • het clusterteam ondersteunt en adviseert het bestuur bij algemeen bestuurlijke taken;
 • de clusterdirecteur legt verantwoording af aan het bestuur, onder meer inzake de uitvoering van de gemandateerde taken en bevoegdheden. 
   

Om succesvol invulling te geven aan de positie van clusterdirecteur primair onderwijs voldoet u aan de volgende functie-eisen:

 • relevante opleiding op tenminste hbo-niveau en een academisch werk- en denkniveau;
 • brede kennis van en inzicht in de maatschappelijk ontwikkelingen en wezenlijke thema’s binnen het primair onderwijs;
 • ervaring als leidinggevende bij voorkeur op bovenschools niveau en/of in een bestuurlijke omgeving;
 • bewezen ervaring met strategische beleidsontwikkeling en in staat hier op tactisch niveau invulling aan te geven;
 • bereid, uit hoofde van uw functie, actief te participeren in de Almeerse samenleving;
 • communicatieve vaardigheden die het verdedigen en uitdragen van beleid mogelijk maken.
   

Persoonlijkheidsprofiel
Als clusterdirecteur vervult u een voorbeeldfunctie. U neemt een voortrekkersrol waar het beleidsmatige vernieuwingen betreft. U toont strategisch niveau waar het om veranderingen ten behoeve van het bovenschools beleid gaat. U stuurt koersvast in de richting
zoals binnen ASG gezamenlijk is bepaald. U denkt strategisch en toont zich sensitief zonder de verbinding tussen beleid en ‘werkvloer’ te verliezen. 

U bent bereid uw eigen expertise, houding en gedrag voortdurend te toetsen. U bent naar collega’s maatgevend waar het gaat om professioneel gedrag. Vanuit deze opstelling spiegelt u de directeuren op de gebieden waar zij integraal verantwoordelijk voor zijn
en motiveert u hen te denken vanuit een gezamenlijk belang.

Met uw leiderschap beweegt u anderen tot het verleggen van ambities. U weet directeuren te inspireren op basis van een stijl van coachend en inhoudelijk leiderschap. U bent doortastend en stevig als het gaat om resultaatafspraken en versterking van het leiderschap
van de directeuren. Uw managementstijl kenmerkt zich door een breed stijlrepertoire, ook vanwege de diversiteit in de groep van schooldirecteuren. U weet directeuren op basis van verbinding en vertrouwen in hun professionaliteit te versterken.

U bent geïnteresseerd in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. U weet de kwaliteiten en de diversiteit van de organisatie te benutten om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod dat aansluit bij de behoefte van kinderen. U weet nieuwe onderwijskundige
vormen te ontwikkelen en geeft daarbij richtingen voor de toekomst aan.

U bent een teamspeler en samenwerkingsgericht, als onderdeel van het team van clusterdirecteuren, maar ook in de samenwerking met anderen. U weet betrokkenheid te creëren en te behouden. U stuurt op teamresultaten en stimuleert gezamenlijke projecten. 

U bent communicatief sterk in woord en geschrift en goed in het leggen van contacten. U bent in staat als boegbeeld van de scholen op te treden en bent bij uitstek de persoon die het cluster/ASG vertegenwoordigt.

Sollicitatieinformatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Arieke Vermeulen, senior consultant. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de
meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over de Almeerse Scholen Groep verwijzen wij u naar
www.asg.nl
.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit uitsluitend te solliciteren via de
website www.wesselopublicvalue.nl.
Contactgegevens Wesselo Arieke Vermeulen, senior consultant Mirjam Kool, officemanager
T 030 275 84 46
E m.kool@wesselopublicvalue.nl

Over Almeerse Scholen Groep*

Stichting Almeerse Scholen Groep (ASG) is het onderwijsbestuur van 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en acht scholen in het voorgezet onderwijs in Almere, die nauw met elkaar samenwerken; 21.000 leerlingen krijgen er inspirerend onderwijs. Bij ASG werken circa 2.200 medewerkers, waarmee het de grootste werkgever is van Flevoland en het heeft op verschillende beleidsterreinen een voortrekkersrol binnen de regio. De scholengroep bevindt zich in een dynamisch veld. De grootstedelijke context van Almere, met als belangrijk kenmerk de grote diversiteit waardoor er op vele terreinen uitdagingen zijn, maakt het werken binnen de Almeerse Scholen Groep interessant en uitdagend.

De missie van ASG is ‘Samen kleur geven aan goed onderwijs’. “Samen kunnen wij goed onderwijs bieden, omdat we al onze kennis, ervaring en ideeën met elkaar delen. De diversiteit tussen onze scholen beschouwen wij als een grote kwaliteit en meerwaarde van ASG. Er is volop keuze voor onze leerlingen. Hiermee geven wij kleur aan de stad Almere. Goed onderwijs betekent dat iedere leerling het diploma kan behalen dat bij zijn talenten past.”

“Het is onze visie om kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden, innovatief en inspirerend. We anticiperen op wat de toekomst van jongeren en het onderwijs vraagt. De combinatie van primair en voortgezet onderwijs geeft ons hierbij een enorme potentie. Wij bereiden jonge mensen voor op hun toekomst: goed gekwalificeerd, met vaardigheden en met zelfkennis. Zo kunnen zij bijdragen aan de samenleving.”

De kernwaarden vormen de basis waar de organisatie voor staat. Ze zijn inspiratiebron en leidraad voor alles wat ze doen.

 • Open 
 • Gezien worden
 • Vooruitstrevend
 • Ambitieus

De missie, visie en kernwaarden vormen het fundament van de Almeerse Scholen Groep. De Koers geeft richting en biedt kaders waarbinnen ruimte is voor eigen invulling van de scholen.

Koers 26
De Almeerse Scholen Groep wil iedere leerling het best mogelijke onderwijs bieden. Dat is een grote ambitie, maar ook een ambitie die bij hen past. ASG werkt op dit moment aan Koers 26, het strategisch beleidsplan voor 2023-2026. Dit doen ze onder andere in drie bijeenkomsten van ASG Draait Door, samen met leerlingen, ouders, medewerkers, medezeggenschap, toezichthouders en samenwerkingspartners. 

Structuur
Bij de Almeerse Scholen Groep zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt de Almeerse Scholen Groep en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.

ASG kent hiernaast directies op schoolniveau en een clusterdirectie in het primair onderwijs. Het team van clusterdirecteuren geeft leiding aan het primair onderwijs en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Samen met het College van Bestuur vormen de clusterdirecteuren de directieraad primair onderwijs. Het servicebureau ondersteunt de scholen en het College van Bestuur op zowel strategisch als operationeel vlak. Denk hierbij aan onderwijskwaliteit, werving en selectie, HR, financiën, control, communicatie en subsidieaanvragen. Maar ook hele praktische zaken zoals personeels- en salarisadministratie, inkoop, huisvesting, schoonmaak en ICT.

Solliciteer