Overzicht

Almeerse Scholen Groep* uit Almere is met ingang van z.s.m. op zoek naar een Herintreder groepsleerkracht.

Sollicitatieinformatie

Over Almeerse Scholen Groep*

Stichting Almeerse Scholen Groep (ASG) is het onderwijsbestuur van 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en acht scholen in het voorgezet onderwijs in Almere, die nauw met elkaar samenwerken; 21.000 leerlingen krijgen er inspirerend onderwijs. Bij ASG werken circa 2.200 medewerkers, waarmee het de grootste werkgever is van Flevoland en het heeft op verschillende beleidsterreinen een voortrekkersrol binnen de regio. De scholengroep bevindt zich in een dynamisch veld. De grootstedelijke context van Almere, met als belangrijk kenmerk de grote diversiteit waardoor er op vele terreinen uitdagingen zijn, maakt het werken binnen de Almeerse Scholen Groep interessant en uitdagend.

De missie van ASG is ‘Samen kleur geven aan goed onderwijs’. “Samen kunnen wij goed onderwijs bieden, omdat we al onze kennis, ervaring en ideeën met elkaar delen. De diversiteit tussen onze scholen beschouwen wij als een grote kwaliteit en meerwaarde van ASG. Er is volop keuze voor onze leerlingen. Hiermee geven wij kleur aan de stad Almere. Goed onderwijs betekent dat iedere leerling het diploma kan behalen dat bij zijn talenten past.”

“Het is onze visie om kwalitatief en eigentijds onderwijs te bieden, innovatief en inspirerend. We anticiperen op wat de toekomst van jongeren en het onderwijs vraagt. De combinatie van primair en voortgezet onderwijs geeft ons hierbij een enorme potentie. Wij bereiden jonge mensen voor op hun toekomst: goed gekwalificeerd, met vaardigheden en met zelfkennis. Zo kunnen zij bijdragen aan de samenleving.”

De kernwaarden vormen de basis waar de organisatie voor staat. Ze zijn inspiratiebron en leidraad voor alles wat ze doen.

  • Open 
  • Gezien worden
  • Vooruitstrevend
  • Ambitieus

De missie, visie en kernwaarden vormen het fundament van de Almeerse Scholen Groep. De Koers geeft richting en biedt kaders waarbinnen ruimte is voor eigen invulling van de scholen.

Koers 26
De Almeerse Scholen Groep wil iedere leerling het best mogelijke onderwijs bieden. Dat is een grote ambitie, maar ook een ambitie die bij hen past. ASG werkt op dit moment aan Koers 26, het strategisch beleidsplan voor 2023-2026. Dit doen ze onder andere in drie bijeenkomsten van ASG Draait Door, samen met leerlingen, ouders, medewerkers, medezeggenschap, toezichthouders en samenwerkingspartners. 

Structuur
Bij de Almeerse Scholen Groep zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt de Almeerse Scholen Groep en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.

ASG kent hiernaast directies op schoolniveau en een clusterdirectie in het primair onderwijs. Het team van clusterdirecteuren geeft leiding aan het primair onderwijs en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Samen met het College van Bestuur vormen de clusterdirecteuren de directieraad primair onderwijs. Het servicebureau ondersteunt de scholen en het College van Bestuur op zowel strategisch als operationeel vlak. Denk hierbij aan onderwijskwaliteit, werving en selectie, HR, financiën, control, communicatie en subsidieaanvragen. Maar ook hele praktische zaken zoals personeels- en salarisadministratie, inkoop, huisvesting, schoonmaak en ICT.

Solliciteer